Webináře

Webinar

Základní matematika v investování

Pondělí 09 Březen 17:00 - 17:20 Úterý 10 Březen 14:00 - 14:20 Na webináři ...
Webinar

RRR – risk reward ratio, neboli poměr rizika k zisku

Pondělí 16 Březen 17:00 - 17:20 Úterý 17 Březen 17:00 - 17:20 Co to ...

Videa

Zmeškal jste webinář? V našich video tutoriálech najdete různé tréninkové filmy o naší obchodní platformě a obchodování na akciovém trhu. K dispozici kdykoli a pohodlně online.

Basis Modules

Placing Orders quickly

Using the Orderticket

Using Profiles

Using Templates

Charting

Indicators

Download Indicators

Znalosti

Vzdělání dělá mistra! Procházejte sekci tisku našeho vzdělávacího portálu. Sekce Znalosti nabízí zajímavé příspěvky k obchodování s CFD, různé analýzy a metody obchodování, náš výzkum a obchodní funkce a specifika jednotlivých tříd aktiv.

Slovník pojmů

Slovník pro obchodníky a investory … a pro ty, kteří se chtějí stát jedním z nich. Každý, kdo bojuje s žargonem na akciovém trhu, je zde na dobrém místě. Pojmy ze světa financí a kapitálových trhů jsou vysvětleny jednoduchým a srozumitelným způsobem

A-D

A

 • Ask označuje nákupní cenu či nákupní kurz podkladového aktiva a je také označován jako prodejní kurz.

B

 • Bid označuje prodejní cenu či prodejní kurz podkladového aktiva a je označován také jako nabídková cena.

C

 • CFD čili contract for difference (kontrakt na vyrovnání rozdílu) označuje derivát, který je založen na pohybech ceny podkladového aktiva. Kontrakt CFD lineárně odráží vývoj ceny podkladového aktiva.
 • Cancel označuje vymazání pokynu.

Č

 • Částečné zavření označuje zavření části pozice; tato část neodpovídá celkové částce původně otevřené pozice.

D

 • Devizy označují měnové páry, jako např. EUR/USD, AUD/USD, EUR/JPY.
 • Derivát označuje finanční nástroj, který se vztahuje k podkladovému aktivu. Cena derivátu se tedy odvíjí od vývoje ceny výchozího podkladového aktiva. Derivátem mohou být termínové obchody, jako např. opční listy, opce, termínové kontrakty. Ne všechny deriváty jsou však termínovými obchody (platí to např. pro kontrakty CFD na akcie).

E-G

E

 • Expert Adviser (EA) označuje algoritmický obchodní systém pro automatické obchodování na platformě MetaTrader.

F

 • Forex je zkratka názvu Foreign Exchange, která zahrnuje trhy a obchodní transakce na devizovém trhu.

G

 • GOOD-TILL-CANCELLED (GTC) označuje typ pokynu. Pokyn „good till cancelled“ má platnost do doby, než se provede, nebo se obchodník rozhodne jej zrušit.
 • Graf označuje grafické znázornění vývoje ceny/kurzu podkladového aktiva.

H-K

H

 • Half turn označuje otevření dlouhé nebo krátké pozice.
 • Hedging (zabezpečení ) označuje typ obchodu, při němž jsou zároveň otevřeny dlouhé a krátké pozice téhož finančního nástroje.
 • Hodnota kontraktu (objem) označuje výsledek násobení kurzu a množství kontraktu v příslušném okamžiku.
 • Hypotetické zisky (účetní zisky) k určitému okamžiku označují součet hypotetických zisků z jednotlivých transakcí dosud neuzavřených vzájemnými obchody, přičemž tyto zisky byly konvertovány podle konverzního kurzu na měnu účtu a vypočítány na základě příslušného použitelného kurzu.
 • Hypotetické ztráty (účetní ztráty) k určitému okamžiku označují součet hypotetických ztrát z jednotlivých transakcí dosud neuzavřených vzájemnými obchody, přičemž tyto ztráty byly konvertovány podle konverzního kurzu na měnu účtu a vypočítány na základě příslušného použitelného kurzu.
 • Hypothetische Gewinne (Buchgewinne) bezeichnet zum jeweiligen Zeitpunkt die Summe der zum Konvertierungskurs in die Kontowährung konvertierten und auf Basis des jeweils anwendbaren Kurses ermittelten hypothetischen Gewinne aus noch nicht durch Gegengeschäfte geschlossenen Einzeltransaktionen.
 • Hypothetische Verluste (Buchverluste) bezeichnet zum jeweiligen Zeitpunkt die Summe der zum Konvertierungskurs in die Kontowährung konvertierten und auf Basis des jeweils anwendbaren Kurses ermittelten hypothetischen Verluste aus noch nicht durch Gegengeschäfte geschlossenen Einzeltransaktionen.

I

 • Indikativní vyrovnávací cena označuje cenu vyhlášenou příslušnou burzou, za kterou je provedeno vyrovnání v případě mimořádných událostí nebo pozastavení obchodování.
 • Introducing Broker (IB) označuje zprostředkovatele, jenž klienty přímo zprostředkuje makléři a jako protiplnění obdrží provizi.

K

 • Krmenové číslo účtu označuje číslo maržového účtu banky Bernstein, které bylo přiděleno klientovi, pod kterým jsou – mimo jiné – účtovány jednotlivé transakce.
 • Kontrakt označuje podle specifikací standardizované smlouvy mezi dvěma stranami jako nejmenší obchodovatelnou jednotku na příslušné termínové burze, která se řídí tamními obchodními zvyklostmi.
 • Krátká pozice označuje pozici prodejce derivátového obchodu, u něhož se spekuluje na pokles ceny podkladového aktiva.
 • Kurzy označují aktuální obchodovatelné ceny dostupných podkladovým aktiv na online obchodní platformě nebo jiném informačním médiu.
 • KWG označuje německý Zákon o poskytování úvěrů ze dne 9. září 1998
  v platném znění.

L-Z

M

 • Místo realizace označuje trh nebo burzu, kde má dojít k realizaci pokynu.
 • Množství kontraktu označuje počet obchodovaných kusů (např. akcií nebo lotů) podkladového aktiva.

N

 • NABÍDKOVÁ CENA („BID“) označuje cenu, za níž lze prodat základní měnu zvoleného měnového páru.
 • Náklady označují poplatky a daně a ostatní nákladové položky, které vyplývají ze Všeobecného seznam poplatků a Sazebníku cen a služeb banky.
 • NÁKUPNÍ CENA („ASK“) označuje cenu, za níž lze nakoupit základní měnu zvoleného měnového páru.

O

 • Obchodní účet označuje individuální nebo sběrný účet na vlastní jméno banky, avšak na účet klienta, který banka vede u peněžního ústavu, na nějž klient převádí prostředky, které hodlá investovat. Obchodní účet znějící na Vaše jméno, který bude veden u banky Bernstein na Vaše jméno, bude zobrazovat všechny pokyny a převody.
 • Obchodní den označuje dny, kdy je umožněno obchodování výchozích podkladových aktiv.
 • Obchodní platforma technicky označuje frontendový systém, s jehož pomocí je provozováno elektronické obchodování přes internet. Obchodní platformou je tedy například MetaTrader 4 (terminál).

P

 • Páka označuje multiplikátor, na jehož základě se vývoj ceny podkladového aktiva projeví na vkladu klienta. U pákových obchodů musí klient u banky složit jen zlomek hodnoty kontraktu (marže), na vývoji ceny podkladového aktiva se však podílí v plném rozsahu. Páka je označována také jako leverage.
 • Peněžní ústav, u něhož je veden účet, označuje poskytovatele finančních služeb s povolením k provádění investičních obchodů ve smyslu § 1, odst. 1, 2. věta, č. 1 Zákona o poskytování úvěrů, u nichž je veden obchodní účet banky.
 • Pevný spread označuje cenové rozpětí, které je stanoveno jako určitý počet pipů v obvyklých tržních podmínkách. Volatilní nebo nelikvidní trhy mohou zapříčinit zvýšení rozpětí.
 • Podkladové aktivum označuje předmět kontraktu derivátového obchodu, který slouží jako základ pro realizaci a ocenění derivátového obchodu. Podkladovými aktivy mohou být akcie, dluhopisy, komodity, indexy, ale také samotné derivátové obchody.
 • Pokyn „buy stop“ označuje zadání pokynu klienta bance, na jehož základě má banka otevřít pozici jednotlivé transakce, pokud cena této pozice klesne pod hladinu stanovenou klientem nebo ji překročí, aby bylo možno například včas vstoupit do pozice při růstu nebo klesání hodnoty podkladového aktiva.
 • Pokyn „stop loss“ označuje zadání pokynu klienta bance, na jehož základě má banka zavřít otevřenou pozici jednotlivé transakce, pokud cena této pozice klesne pod hladinu stanovenou klientem nebo ji překročí. Účelem je například zajistit pozici drženou klientem proti velkým kurzovním ztrátám.
 • Pokyn „trailing stop“ označuje zadání pokynu klienta bance, na jehož základě má banka zavřít pozici, pokud cena této pozice klesne pod dynamickou hladinu stanovenou klientem nebo ji překročí, aby bylo možno například zajistit již dosažené zisky z pozice držené klientem proti kurzovním ztrátám.
 • Pracovní den banky označuje každý pracovní den s výjimkou státních svátků, které platí v místě sídla banky.

R

 • Realizační transakce označuje obchod provedený za účelem realizace přijatého pokynu.
 • Realizační cena označuje cenovou hladinu, u níž má dojít k realizaci pokynu (požadovaná realizační cenová hladina), nebo bude skutečně realizován (skutečná realizační cenová hladina).
 • Referenční účet označuje referenční bankovní spojení znějící na jméno klienta u investičního úvěrového ústavu, které klient sdělil bance ve vyplněném dotazníku. Jsou na něj prováděny všechny platby ze strany banky.
 • Regulace označuje zákony vydané regulačním úřadem pro zajištění férovosti našeho podnikání.
 • Round turn označuje otevření a zavření dlouhé nebo krátké pozice.

S

 • Sekundární měna označuje druhou uvedenou měnu z měnového páru, například EUR/USD: zde je sekundární měnou USD. Sekundární měna může být také označována jako druhá měna.
 • Smluvní strana označuje banku nebo jiného účastníka trhu, s nímž je uzavřen realizační obchod.
 • Specifikace (pokud připadá v úvahu) označuje další specifikace derivátového obchodu ohledně množství, podkladového aktiva, místa dodání a kvality.
 • Spotový obchod označuje kontrakt, který musí být vypořádán bezprostředně po uzavření, nejpozději však do dvou dnů.
 • Spread (rozpětí) označuje rozdíl v pipech mezi poptávanou a nabízenou cenou.
 • Stav účtu označuje stav účtu nebo prostředky na Vašem účtu bez zohlednění otevřených pozic.
 • Stop Out level označuje zavření pozice, pokud hodnota vlastního kapitálu na účtu klesne pod „hladinu stop out“.
 • Střet zájmů označuje protichůdné zájmy minimálně dvou smluvních stran.
 • Swap označuje připsání nebo odepsání jednodenních forexových úroků, které naběhnou při držení pozice přes noc a které jsou připsány nebo odepsány
  z účtu klienta.
 • Swapová sazba ve forexovém obchodu označuje (kladné nebo záporné) forexové úroky za držení pozice přes noc, které byly stanoveny v okamžiku uzavření obchodování příslušného obchodního dne v souladu s pokyny
  v Sazebníku cen a služeb.

T

 • Termínový kontrakt (future) označuje závaznou burzovní smlouvu (kontrakt) mezi dvěma stranami, která upravuje dodávku (pro prodejce) nebo odběr (pro kupujícího) přesně stanoveného předmětu kontraktu (pokladového aktiva)
  v určitém množství (velikost kontraktu) a kvalitě k pevnému budoucímu datu (termín) za tržní cenu, která platí v okamžiku uzavření kontraktu.
 • Termín vypršení označuje den, kdy skončí nebo zanikne právo na nákup nebo prodej kontraktu CFD nebo termínového kontraktu za cenu podkladového aktiva a kdy bude k dispozici nový kontrakt.
 • Transakce (obchod) označuje nákup nebo prodej finančních nástrojů.
 • Typ provedení označuje způsob realizace pokynu (obchodní pokyn za tržní cenu / čekající pokyn).

U

 • Uzavření obchodování označuje uzavření obchodování na konci příslušného obchodního dne.

V

 • Variabilní spread označuje rozpětí, které je opatřeno cílovým rozpětím, které je však z důvodů tržních podmínek proměnlivé.
 • Vlastní kapitál (equity) označuje disponibilní vlastní kapitál na Vašem účtu. Vypočítá se ze stavu účtu (balance) +/− běžný zisk/ztráta.
 • Volná marže označuje disponibilní marži na Vašem účtu.
 • Vyrovnávací cena označuje cenu, za kterou dojde k zavření – vyrovnání – otevřené pozice.
 • Vzájemný obchod označuje ve vztahu k jednotlivé transakci protichůdný spotový obchod se stejným podkladovým aktivem ve stejném množství kontraktu; v případě krátké pozice je to tedy příslušná dlouhá pozice a naopak.

Z

 • Základní cena označuje cenu podkladového aktiva.
 • Základní měna označuje první měnu z měnového páru, například EUR/USD: zde je základní měnou euro. Základní měna může být také označována jako primární měna.