Seminaria internetowe

Obecnie brak dostępu.

Video

Basis Modules

Placing Orders quickly

Using the Orderticket

Using Profiles

Using Templates

Charting

Indicators

Download Indicators

Wiedza

Wiedza jest kluczem do sukcesu! Przejrzyj sekcję drukowaną naszego portalu edukacyjnego. Dział wiedzy oferuje interesujące artykuły na temat handlu kontraktami CFD, różnych metod analizy i handlu, naszych badań i funkcji handlowych oraz szczególnych cech poszczególnych klas aktywów.

Słownik

A-D

A

 • Ask – cena zakupu instrumentu bazowego zwana także ofertą cenową.
 • Ausführungsart (sposób wykonania) – droga realizacji zlecenia (market/pending).
 • Ausführungsgeschäft (Transakcja wykonawcza) – transakcja, która został przeprowadzona w celu realizacji zlecenia.
 • Ausführungskurs (Kurs wykonania) – znak kursu, według którego powinno zostać zrealizowane zlecenie (pożądany kurs wykonania) lub faktycznie zostało zrealizowane (rzeczywisty kurs wykonania)
 • Ausführungsplatz (Miejsce wykonania) – rynek lub giełda, na którym lub na której powinno zostać zrealizowane zlecenie.

B

 • Balance (Balans) – saldo lub środki na koncie bez uwzględnienie pozycji otwartych.
 • Bankarbeitstag (Dzień pracy banku) – każdy dzień pracy, z wyłączeniem obowiązujących ustawowych dni wolnych od pracy (dotyczy tylko siedziby Banku).
 • Basispreis (Cena bazowa) – cena instrumentu bazowego.
 • Basiswert (Wartość bazowa) – przedmiot umowy instrumentów pochodnych służących jako podstawa do realizacji i wyceny instrumentów pochodnych. instrumentem bazowym mogą być: akcje, obligacje, towary, indeksy giełdowe jak również również same instrumenty pochodne.
 • Basiswährung (Waluta bazowa) – pierwsza waluta pary walutowej, na przykład: EUR/USD: w tym przypadku EUR jest walutą bazową. Waluta bazowa może też być określana jako waluta podstawowa.
 • Bid (Oferta) – cena sprzedaży instrumentu bazowego określana jako cena po której otwierane są transakcje kupna i zamykane transakcje sprzedaży.
 • Buy-Stop-Order (Zlecenie oczekujące Buy Stop) – składanie zlecenia przez Klienta do Banku, zgodnie z którym Bank powinien otworzyć pozycję lub pojedynczą transakcję, jeżeli kurs pozycji jest poniżej lub powyżej określonego przez Klienta wskaźnika, aby w ten sposób przejść w odpowiednim czasie do pozycji wzrastającej lub spadającej wartości bazowej.
 • Briefkurs („Ask”) Cena ofertowa („ASK“) – cena, po której może zostać zakupiona waluta bazowa wybranej pary walutowej .

C

 • CFD – Contract for Difference (kontrakt na różnice kursowe) – pochodny instrument finansowy, który opiera się na wahaniach cen instrumentu bazowego. CFD odzwierciedla linearnie rozwój cen instrumentu bazowego.
 • Cancel – likwidacja zlecenia.
 • Chart (Wykres) – graficzne przedstawienie przebiegu ceny/kursu wartości bazowej.

D

 • Devisen (Waluty) – pary walutowe jak na przykład: EUR/USD, AUD//USD, EUR/JPY.
 • Derivat (Instrument pochodny) – instrument finansowy opierający się wartości bazowej. Cena instrumentu pochodnego ustalana jest na podstawie rozwoju ceny wartości bazowej. Instrumentami pochodnymi mogą być transakcje terminowe, jak na przykład: gwarancje, opcje, transakcje futures. Jednak nie wszystkie instrumenty pochodne są transakcjami terminowymi, na przykład: transakcje CFD na akcje.

E-G

E

 • Expert Adviser (EA) (Automatyczne systemy transakcyjne) – system oparty na algorytmach mający na celu zautomatyzowanie transakcji za pośrednictwem platformy MetaTrader.
 • Equity (Stan rachunku) – będący do dyspozycji na Państwa koncie kapitał własny. Jest on wynikiem salda +/- zyski/straty z lat poprzednich

F

 • Fixer Spread (Stały spread) – różnica kursu (różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu danych aktywów), który ustawiony jest na określoną ilość pipsów w normalnych warunkach rynkowych. Zmienne i niepłynne rynki mogą prowadzić do podwyższenia spreadu.
 • Forex – skrót od Foreign Exchange, rynki i transakcje handlowe, które zawiera w sobie rynek walut.
 • Future – wiążąca umowa giełdowa (kontrakt) zawarta pomiędzy dwoma stronami, regulująca dostawę (dla sprzedającego) lub spadek (dla kupującego) dokładnie określonego przedmiotu umowy (wartość bazowa) w określonej ilości (wielkość kontraktu) i określonej jakości w określonym czasie w przyszłości (termin) oraz reguluje określoną przy zawieraniu umowy obowiązującą cenę rynkową.
 • Freie Margin (Wolny margines) – ilość wolnych środków na Państwa koncie.

G

 • Geldkurs -„BID“ (Cena pieniądza) – cena, po której może zostać sprzedana waluta bazowa wybranej pary walutowej.
 • GOOD-TILL-CANCELLED (GTC) – rodzaj zlecenia. Jest to dodatek do zlecenia, którego zadaniem jest utrzymywanie ważności zlecenia, do mementu jego wykonania lub anulowania.
 • Gegengeschäft (Operacje równoległe) – w odniesieniu do pojedynczych transakcji przeciwna transakcja gotówkowa w tej samej wartości bazowej oraz dla takiej samej ilości kontraktów. W przypadku pozycji krótkiej odpowiednia pozycja długa i odwrotnie.
 • Gegenwährung (Waluta kwotowana) – druga waluta pary walutowej, na przykład EUR/USD: w tym przypadku USD jest walut kwotowaną. Druga waluta może być również określana jako waluta wtórna.
 • Geschäftsschluss (Zakończenie) – godzina zakończenia transakcji w danym dniu.
 • Glattstellungspreis (Wartość zamknięcia) – cena, po której zostaje zamknięta – rozliczona – pozycja otwarta.

H-K

H

 • Handelskonto (Konto handlowe) – otwarte przez Bank w instytucji finansowej we własnym imieniu, ale na rachunek Klienta Banku pojedyncze lub zbiorcze konto, na które Klient transferuje środki pieniężne, które chciałby zainwestować. Otwarte na Państwa nazwisko konto handlowe, które jest prowadzone na Państwa nazwisko w Bernstein Bank, odzwierciedla wszystkie zlecenia jak również przelewy.
 • Handelsplattform (Platforma transakcyjna) – techniczny system Front-End, umożliwiający handel za pośrednictwem Internetu, na przykład platforma MetaTrader 4 (Terminal).
 • Handelstag (Dzień handlowy) – dzień w którym możliwy jest handel instrumentami bazowymi.
 • Halfturn – otwarcie długiej lub krótkiej pozycji.
 • Hebel (Dźwignia) – iloczyn odzwierciedlający rozwój cen wartości bazowej znajdującej się w depozycie Klienta. W przypadku dźwigni Klient musi złożyć w Banku tylko część właściwej wartości kontraktu (depozyt zabezpieczający) a partycypuje mimo to w pełnym zakresie cen instrumentów bazowych. Dźwignia określana jest również jako Leverage.
 • Hypothetische Gewinne (Buchgewinne) – Przewidywane zyski (zyski księgowe) – określona na daną chwilę suma ustalonego, przewidywanego, przekształconego do waluty konta kursu, w oparciu o każdorazowo przyjęty kurs, zysku, z jeszcze nie zamkniętych przez operacje równoległe pojedynczych transakcji.
 • Hypothetische Verluste (Buchverluste) – Przewidywane straty (straty księgowe) – określona na daną chwilę suma ustalonej, przewidywanej, przekształconej do waluty konta kursu, w oparciu o każdorazowo przyjęty kurs, straty, z jeszcze nie zamkniętych przez operacje równoległe pojedynczych transakcji.
 • Heding (Zabezpieczenie) – rodzaj transakcji, dla której dla tego samego instrumentu zostają otwarte jednocześnie długie i krótkie pozycje.

I

 • Indikativer Glattstellungspreis (Wartość zamknięcia) – podana przez odpowiednią giełdę cena, przy której następuje zamknięcie/rozliczenie w przypadku niezgodności lub zawieszenie transakcji.
 • Introducing Broker (IB) – pośrednik, który przekazuje Klienta bezpośrednio do brokera otrzymujący w zamian za to prowizję.
 • Interessenkonflikt (Konflikt interesów) – przeciwne interesy przynajmniej dwóch stron umowy.

K

 • Kassengeschäft (Transakcja gotówkowa) – kontrakt, który musi być zrealizowany bezpośrednio po jego podpisaniu, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni od jego podpisania.
 • Kontoführendes Institut (Instytut zarządzający rachunkiem) – usługodawca finansowy posiadający zezwolenie na prowadzenie usług depozytowych zgodnie z §1 ust.1 zd. 2 pkt. 1 niemieckiej Ustawy o instytucjach i transakcjach kredytowych, w którym prowadzone jest konto bankowe Banku.
 • Kontostammnummer (Numer konta) – numer konta w Bernstein Bank przyporządkowany Klientowi, pod którym – między innymi- rejestrowane są pojedyncze transakcje.
 • Kontrahent – Bank lub inny udziałowiec rynku, z którym podpisana jest umowa.
 • Kontrakt – standardowa umowa zawarta zgodnie ze specyfikacją pomiędzy dwoma stronami jako najmniejsza zbywalna jednostka na obecnym rynku kontraktów terminowych podlegająca obowiązującym tam konwencjom.
 • Kontraktmenge (Wolumen) – ilość sprzedanych sztuk (np.: akcje, loty) instrumentu bazowego.
 • Kontraktwert (Wartość kontraktu) – otrzymany w określonym czasie produkt złożony z kursu i wolumenów.
 • Kosten (Koszty) – opłaty i podatki jak również inne widoczne pozycje kosztowe określone w tabeli opłat i usług danego Banku.
 • Kurse (Kurs) – aktualna zbywalna cena instrumentu bazowego, podaną online na platformie transakcyjnej lub za pośrednictwem innego medium informacyjnyjnego.

L-Z

R

 • Referenzkonto (Konto referencyjne) – podane przez Klienta Banku w formularzu na nazwisko Klienta dane konta bankowego instytucji kredytowej, na które wpływają wszystkie wpłaty ze strony Banku.
 • Regulierung (Regulacje) – przyjęte przez organ regulujący ustawy dotyczące prawidłowego funkcjonowania działających podmiotów.
 • Round-Turn – otwarcie i zamknięcie długiej lub krótkiej pozycji.

S

 • Sekundärwährung (Waluta kwotowana) – druga waluta określona z danej pary walutowej EUR/USD: w tym przypadku USD jest walutą kwotowaną. Waluta kwotowana określana jest też jako waluta przeciwstawna.
 • Short-Position (Pozycja krótka) – pozycja sprzedawcy instrumentu pochodnego oparta na spadającym kursie instrumetu bazowego.
 • Spezifikation (Specyfikacja) – (tam gdzie ma zastosowanie) dalsze specyfikacje instrumentów pochodnych uwzględniające ilość, wartość bazową, miejsce dostawy i jakość.
 • Spread – różnica pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży, wyrażona w pipsach.
 • Stop-Loss-Order (Zlecenie Stop-Loss) – przekazanie zlecenia przez Klienta do Banku, zgodnie z którym Bank powinien zamknąć otwartą pozycję z pojedynczej transakcji, jeżeli kurs tej pozycji jest mniejszy lub przekracza określony przez Klienta wskaźnik, aby w ten sposób zabezpieczyć utrzymaną przez Klienta pozycję przed nadmierną stratą.
 • Stop-Out-Level (Zamknięcie pozycji) – zamknięcie pozycji, jeżeli kapitał własny na koncie spada poniżej określonego poziomu „Stopp-Out-Level“.
 • Swap – uznanie lub obciążenie odsetkami Forex-Overnight pozycji otwartych nocą, które są zaliczane jako uznanie lub obciążenie konta.
 • Swap Rate – w odniesieniu do transakcji Forex, określone na godzinę zakończenia transakcji w danym dniu, zgodnie z wytycznymi tabeli opłat i usług odsetki Forex-Overnight (pozytywne lub negatywne) dla pozycji otwartych nocą.

T

 • Transaktion Trade (Transakcje) – kupno lub sprzedaż instrumentów finansowych.
 • Teilschließung (Częściowe zamknięcie) – częściowe zamknięcie pozycji; ta część nie odpowiada całej sumie pierwotnie otwartych pozycji.
 • Trailing Stop Order (Zlecenie Trailing Stop) – przekazanie zlecenia przez Klienta do Banku, zgodnie z którym Bank powinien zamknąć pozycję, jeżeli kurs tej pozycji jest mniejszy lub przekracza określony przez Klienta dynamiczny wskaźnik, aby w ten sposób zabezpieczyć uzyskany przez Klienta zysk na pozycji przed spadkiem kursu.

V

 • Variabler Spread (Spread zmienny) – spread nazywany spreadem celowym, który zmienia się w raz z sytuacją rynkową.
 • Verfallstermin (Data wygaśnięcia) –  dzień, w którym kończy się lub wygasa prawo do kupna lub sprzedaży CFD lub kontraktów future po cenie bazowej i w którym jest dostępny nowy kontrakt.