Alarm Manager

Alarm Manager to wyjątkowy i potężny asystent handlowy. Handlowcy mogą tworzyć alarmy oparte na regułach, które wyzwalają dowolną liczbę działań. Oprogramowanie może powiadamiać tradera o zdarzeniach, przeprowadzać działania handlowe, takie jak składanie nowych zamówień lub zamykanie istniejących pozycji, lub wysyłać aktualizacje do obserwujących za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów lub Twittera. Dostępne alarmy obejmują następujące kluczowe obszary:

 • Alarmy kont: zmiany w kluczowych parametrach konta, np. marża, saldo, zysk, strata, kapitał własny, kolejne wygrane/straty itp.
 • Alarmy nowości/alarmów nastrojów: wywołane przez wydarzenia kalendarzowe lub istotne zmiany nastrojów na żywo na rynku
 • Alarmy aktywności handlowej: powiadamia o nowo otwartych lub zamkniętych transakcjach, zmiennym rachunku zysków i strat w poszczególnych transakcjach oraz identyfikuje transakcje bez zatrzymania strat itp.
 • Alarmy cenowe: wyzwalane przez zmiany/poziomy/przebicia w cenie
 • Alarmy wskaźników technicznych: oparte na zmianach wskaźników technicznych takich jak ATR, taśmy Bollingera, średnie ruchome, MACD, Swings, Stochastics, RSI, itp.
 • Alarmy czasowe: pozwala inwestorowi na ustawienie stopera i alarmów czasowych.

Matryca korelacji

Matryca korelacji pomaga inwestorom zarządzać ryzykiem i prowadzić handel z większym zaufaniem. Aplikacja pokazuje siatkę korelacji pomiędzy parami symboli handlowych. Jest to przegląd wszystkich opcji dostępnych dla inwestora. Matryca korelacji obsługuje wszystkie symbole, które są dostępne na bazowej platformie handlowej, co pozwala na obliczenie korelacji na przykład metali i akcji z forex. W celu szczegółowej kontroli korelacji pomiędzy dwoma dowolnymi instrumentami, inwestorzy mogą skorzystać z aplikacji Correlation Trader.

Inwestor może zmienić podstawę obliczeń, wybierając ramy czasowe, takie jak M15 oraz szereg historycznych słupków, w oparciu o najbardziej odpowiedni okres czasu dla oczekiwanej długości transakcji.

 • Podkreślenie silnej lub słabej korelacji: Aplikacja umożliwia inwestorowi podświetlenie podsekcji siatki, np. wyodrębnienie symboli, które są silnie lub słabo skorelowane ze sobą.
 • „Co jeśli?” Scenariusze: Aplikacja może obliczyć średnią korelację pomiędzy wszystkimi symbolami, w których inwestor ma aktualnie otwartą pozycję. Aplikacja umożliwia również inwestorowi wybranie dowolnego koszyka symboli, a następnie obliczenie średniej bieżącej korelacji pomiędzy nimi. Dzięki temu inwestor może ocenić wewnętrzne ryzyko związane z potencjalnym portfelem transakcji, które obecnie rozważa.

Correlation Trader

Correlation Trader pobiera cenne informacje z macierzy korelacji i rozszerza ją, aby inwestorzy mogli handlować w czasie rzeczywistym różnicami w korelacji pomiędzy dwoma wybranymi przez siebie rynkami. Correlation Trader pokazuje nie tylko aktualną korelację pomiędzy dwoma wybranymi symbolami, ale również ostatnie działania cenowe, które pomagają inwestorowi w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Inwestorzy mogą korzystać z aplikacji Correlation Trader w dwóch głównych celach:

 • Aby dokładniej sprawdzić historyczną korelację pomiędzy symbolami
 • Obserwowanie i handel pojawiających się różnic w tej korelacji

Inwestor może wybrać dowolne ramy czasowe dla historycznych wykresów – łącznie z okresami takimi jak M3 lub H8, które nie zawsze są obsługiwane przez platformę bazową – a następnie może wykorzystać swój osąd, w połączeniu z aktualną korelacją, aby obserwować zbywalne różnice w relacjach między symbolami. Na przykład, jeśli liczby korelacji pokazują silną zależność pomiędzy EUR/USD i USD/JPY w stosunku do ostatnich transakcji, ale ostatnie ruchy cen sugerują załamanie tej zależności, to może to stanowić okazję handlową.

Correlation Trader zawiera prosty ticket transakcyjny do składania zleceń bezpośrednio z aplikacji, bez konieczności wracania do platformy bazowej.

Aplikacja może być również używana jako prosty sposób wyświetlania dwóch wykresów cen obok siebie, wraz z bieżącą otwartą pozycją i zyskiem dla każdego symbolu.

Excel RTD

Aplikacja Excel RTD jest bardzo elastycznym narzędziem do monitorowania, analizowania i raportowania transakcji, które pozwala inwestorom na interakcję z platformami transakcyjnymi z wykorzystaniem swoich umiejętności w programie Excel, a nie na naukę złożonych języków programowania. Aplikacja ta umożliwia inwestorom robienie dwóch różnych rzeczy:

 • Umieszczanie danych o kontach, ticketach i cenach w czasie rzeczywistym w Excelu przy użyciu jedynie wbudowanej w program Excel funkcji RTD(). Żadnych makr, żadnego programowania. Wymagana jest jedynie standardowa wiedza z zakresu Excela.
 • Wysyła proste polecenia transakcyjne z kodu VBA w Excelu (lub z dowolnego innego języka, który obsługuje COM).

Market Manager

Market Manager zapewnia pełną kontrolę nad kontem oraz ważnymi informacjami o rynku, z jednego małego i wygodnego okna. Aplikacja udostępnia następujące kluczowe funkcje:

 • Ceny symboli
 • Aktualna otwarta pozycja i rentowność dla każdego symbolu
 • Szybkie przełączanie pomiędzy różnymi grupami symboli
 • Zdolność do wprowadzania nowych rynków i zleceń oczekujących
 • Lista otwartych ticketów
 • Możliwość modyfikacji istniejących pozycji i zleceń oczekujących, np. zmiana s/l
 • Metryki rachunków, takie jak kapitał własny i wolna marża, ze wskaźnikami pokazującymi zysk i wykorzystanie marży w ujęciu graficznym
 • Przegląd ostatnich zmian cen na symbolu w różnych przedziałach czasowych

Mini Terminal

Mini Terminal jest rozszerzeniem terminalu handlowego, przeznaczonym dla traderów, którzy chcą skoncentrować się na konkretnym rynku i wyświetlającym ten sam ticket transakcyjny co terminal handlowy w kontekście konkretnego wykresu handlowego. Jego kluczowe cechy to bilet transakcyjny:

 • Proste pola do ustawiania s/l, t/p i trailing stop w pipsach
 • Wyskakujące kalkulatory, np. do obliczenia wielkości partii, która odpowiada ryzyku gotówkowemu przy danej odległości s/l
 • Znacznik pozycji otwartej
 • Wyskakujący formularz transakcyjny do tworzenia zleceń oczekujących oraz zleceń rynkowych
 • Możliwość tworzenia szablonów do szybkiego składania zamówień
 • Szybkie łącza do zamykania wszystkich pozycji lub wszystkich pozycji wygrywających/przegrywających
 • Szybkie łącza do odwracania lub zabezpieczania pozycji

Innymi słowy, Mini Terminal pozwala na wejście jednym kliknięciem dla prostych zleceń rynkowych, a dwoma kliknięciami dla potencjalnie złożonych, predefiniowanych szablonów. Szablony te mogą być również wykorzystywane w aplikacjach Trade Terminal i Market Manager.

Sentiment Trader

Sentiment Trader opiera się na danych o sentymentach na żywo z www.fxblue.com (część grupy FX Blue) i umożliwia traderom uwzględnianie nastrojów rynkowych w czasie rzeczywistym przy podejmowaniu decyzji handlowych. Kluczowe funkcje obejmują:

 • Obecne długie / krótkie sentymenty do instrumentów takich jak EUR / USD
 • Pulpit nawigacyjny bieżącego sentymentu dla wielu symboli
 • Wykres historycznych nastrojów wykreślony w stosunku do ceny

Handlowcy mogą wykorzystywać informacje o sentymentach jako potwierdzenie decyzji handlowych lub jako bezpieczne w razie awarii (np. Nie podejmuj krótkiej transakcji, jeśli sentyment przekracza 80%). Niektórzy inwestorzy próbują również identyfikować wzorce nastrojów i późniejszych ruchów cenowych i podejmują decyzje handlowe wyłącznie na podstawie sentymentu.

Dalsze opcje w aplikacji Sentiment Trader obejmują:

 • Wybór ram czasowych dla sentymentu historycznego i ceny, np. M1, M5, H1
 • Konfigurowalny widok aktualnych nastrojów (miernik, wykres kołowy, tarcza)
 • Konfigurowalny widok danych historycznych (świeczka, linia itp.)
 • Pulpit nawigacyjny bieżącej otwartej pozycji w każdym symbolu, a także sentyment
 • Prosty kupon do składania zamówień bezpośrednio od Sentiment Trader, bez konieczności powrotu do platformy bazowej

Mapa Sesji

Mapa Sesji daje inwestorowi szybki przegląd rynku, w tym aktualny status jego konta.

 • Rynki światowe: Głównym wyświetlaczem aplikacji jest mapa pokazująca główne rynki światowe oraz przedstawienie czasu lokalnego tradera (zgodnie z jego zegarem komputerowym). Jednakże, Mapa Sesji zawiera również szereg innych eleganckich funkcji.
 • Kalendarz ekonomiczny: pasek u dołu Mapy Sesyjnej pokazuje przyszłe wydarzenia w kalendarzu ekonomicznym, zakodowane kolorystycznie według prawdopodobnego wpływu. Inwestorzy mogą uzyskać szybki opis każdego wydarzenia informacyjnego poprzez najechanie myszką na znacznik na pasku, a pełny opis mogą odczytać klikając na znacznik.
 • Kluczowe zmiany na rynku: mapa sesji może również wyświetlać informacje o zmianach cen na kluczowych rynkach w trakcie bieżącej lub poprzedniej sesji. Dla każdego z głównych symboli, aplikacja wyświetla następujące informacje o tym, co wydarzyło się na dotychczasowej sesji (lub na końcu zakończonej sesji):
 • Wzrost lub spadek w trakcie sesji, w pipsach
 • Całkowity zakres obrotu w trakcie sesji, w pipsach
 • Cena zamknięcia – lub bieżąca cena za sesję w toku
 • Dane konta: jako kolejne udoskonalenie, Mapa Sesji pokazuje również status konta tradera. Mapa świata jest oznaczona kolorami w zależności od tego, czy inwestor osiąga zysk czy stratę, a każde zmienne P/L jest pokazane w markerze na górze mapy. Kliknięcie na ten znacznik pokazuje kluczowe wskaźniki rachunku: kapitał własny, saldo, wykorzystanie depozytu zabezpieczającego.

Stealth Orders

Aplikacja Stealth Orders umożliwia inwestorom ukrywanie zleceń oczekujących od innych uczestników rynku. Zamiast składać zlecenia stop lub limitowane, aplikacja czeka, aż cena wejścia zostanie osiągnięta, a następnie kupuje lub sprzedaje na rynku. Aplikacja zapewnia również stealth stop-losses i take-profits, zamykanie pozycji poprzez handel na rynku po osiągnięciu ceny wyjściowej – lub zysku/straty gotówkowej.

 • Aplikacja Stealth Orders oferuje cztery grupy funkcji:
 • Wpisy Stealth: odpowiednik zleceń z limitem i stopem. Inwestorzy mogą również tworzyć grupy zleceń typu „one-cancels-all” (OCA), gdzie pozostałe zlecenia są usuwane po wypełnieniu pierwszego.
 • Wyjścia z ukrycia: odpowiednik zlecenia typu take-profit lub stop-loss na pojedynczej transakcji. Inwestorzy mogą zdefiniować wiele wyjść dla tego samego zlecenia, skalując się z pozycji, gdy zostaną osiągnięte różne progi.
 • Symbol wyjścia: zamykają one wszystkie pozycje i zlecenia na symbol, jeśli cena zostanie osiągnięta lub jeśli łączny zysk z pozycji osiągnie pewien próg. Inwestorzy mogą również stosować filtrowanie, np. „tylko długie zlecenia EUR/USD, i tylko wtedy, gdy ich komentarz zawiera tekst Breakout”.
 • Wyjście z rachunku: zamykają one wszystkie pozycje i zlecenia na całym rachunku, gdy osiągnięty zostanie próg.

Tick Chart Trader

Aplikacja Tick Chart Trader wyświetla różne rodzaje wykresów słupkowych z ultraszybkim wprowadzaniem i zamykaniem zamówień za pomocą jednego kliknięcia myszy lub skrótów klawiaturowych. Jest to idealne rozwiązanie dla traderów, którzy chcą dokonywać transakcji krótkoterminowych, szybko wchodząc i wychodząc z rynku kilka razy w trakcie sesji giełdowej. Aplikacja zapewnia pięć różnych widoków wykresów giełdowych dla różnych stylów tradera:

 • Prosty wykres słupkowy, który aktualizuje się za każdym razem, gdy zmienia się cena sprzedaży
 • Wykres podziałki plus prędkość podziałki: pokazuje słupki wskazujące, jak długo utworzyło się N ostatnich podziałek, wskazując aktywność na rynku
 • Tymczasowy: wykres aktualizuje się przy każdym tiku, ale oś X jest oparta na czasie, a zatem wskazuje różnicę między okresami zajętości i spokoju
 • Świece: aplikacja wyświetla świece OHLC, ale na podstawie liczby tyknięć, a nie okresu (np. Słupki 20 tyknięć)
 • Versus: pokazuje zmieniające się ruchy dwóch rynków względem siebie
 • Zlecenia rynkowe można składać poprzez kliknięcie ceny kupna lub licytacji lub za pomocą skrótów klawiaturowych B i S. W celu ultraszybkiego wprowadzania zleceń trader może zezwolić klawiszowi Ctrl na składanie zleceń bez potwierdzenia. Ctrl + kliknięcie lub skrót klawiaturowy, taki jak Ctrl + B, a następnie natychmiast składa zamówienie, bez potwierdzenia lub wyskakującego interfejsu użytkownika.

Trade Terminal

Terminal Handlowy to bogate w funkcje profesjonalne narzędzie do realizacji i analizy transakcji. Został zaprojektowany, aby zapewnić szereg funkcji handlowych, które nie są zwykle obecne na bazowych platformach handlowych.

Jego ticket transakcyjny posiada następujące kluczowe cechy:

 • Proste pola do ustawiania stop-loss, take-profit i trailing stop w pipsach.
 • Wyskakujące kalkulatory, np. do obliczenia wielkości partii, która odpowiada ryzyku gotówkowemu przy danej odległości s/l
 • Znacznik pozycji otwartej, umożliwiający dostęp do opcji szybkiego zamykania, cofania lub zabezpieczania pozycji w symbolu
 • Wyskakujący formularz transakcyjny do tworzenia zleceń oczekujących oraz zleceń rynkowych
 • Możliwość tworzenia szablonów do szybkiego składania zamówień
 • Wyświetla kluczowe informacje o symbolach (wielkość pipsa, wartość na pipsa itd.).