Ostrzeżenie o ryzyku

Udostępniane przez nas na niniejszej stronie internetowej instrumenty finansowe oparte na wykorzystaniu efektu dźwigni finansowej mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Proszę nie inwestować kapitału, na którego stratę nie możecie sobie Państwo pozwolić. Jeżeli nie rozumiecie Państwo w pełni ryzyka związanego z taką formą inwestowania, należy zwrócić się o poradę.

Klauzula

Bernstein Bank GmbH [Bernstein Bank Sp. z o.o.] (zwany dalej Bernstein, my lub oni) jest autoryzowany i upoważniony przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych [BaFin] pod numerem Rejestru Usług Finansowych 146888. Oferowane przez nas produkty i usługi finansowe wiążą się z wysokim poziomem ryzyka, w związku z czym mogą być nieodpowiednie dla niektórych inwestorów. Dlatego też zanim skorzystacie Państwo z naszych produktów i usług, powinniście się upewnić, że ryzyko z nimi związane, jest dla Państwa w pełni zrozumiałe. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 68% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Nie udzielamy porad inwestycyjnych. Jeżeli nie jesteście Państwo pewni, czy taka forma inwestowania jest dla was odpowiednia, powinniście uzyskać poradę od upoważnionego doradcy inwestycyjnego. Obecnie nie jesteśmy upoważnieni do udzielania porad inwestycyjnych, dlatego też nie możemy Państwu udzielić żadnej porady. Mimo wszystko co jakiś czas możemy Państwu dostarczyć merytoryczne informacje dotyczące rynku lub transakcji związanych z rynkiem bazowym, o które Państwo pytaliście.

Należy spekulować wyłącznie pieniędzmi, na których stratę możecie sobie Państwo pozwolić.

Niniejsze ostrzeżenie dotyczące ryzyka nie jest częścią umowy o zawieranie transakcji między nami a Państwem. Ostrzeżenie dotyczące ryzyka ma na celu zapewnienie pomocy w zrozumieniu ryzyka związanego z oferowanymi przez nas produktami i usługami. Nie wyjaśnia ono jednak wszystkich związanych z nim ryzyk. Należy je traktować wyłącznie jako ogólną wskazówkę występujących ryzyk w związku z zawieraniem transakcji, których przedmiotem są nasze produkty oraz korzystanie z naszych usług. Musicie Państwo sami podjąć decyzję, czy ryzyko jest odpowiednie do Państwa strategii inwestycji i czy jest adekwatne do Państwa gotowości do podejmowania ryzyka.

Obrót finansowymi produktami pochodnymi wiąże się z dużym ryzykiem. Podejmując decyzję o obrocie takimi instrumentami, powinniście Państwo być świadomi następujących kwestii:

TRANSAKCJE POZAGIEŁDOWE

Zawarcie z nami transakcji oznacza nabycie niezbywalnego pozagiełdowego instrumentu pochodnego (OTC). Oznacza to, że zawieracie Państwo transakcje bezpośrednio z nami i z nami musicie je zamknąć. Nie możecie Państwo sprzedać ani zbyć transakcji na rzecz stron trzecich. Może to się wiązać z większym ryzykiem niż inwestowanie w zbywalny, będący przedmiotem obrotu giełdowego instrument pochodny, ponieważ możliwość otwarcia lub zamknięcia transakcji zależy od tego, czy jesteśmy w stanie przyjąć Państwa zlecenie i je zrealizować.

DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY

Na transakcjach możecie Państwo szybko więcej stracić, niż wynosił depozyt wykorzystany do otwarcia danej transakcji (depozyt zabezpieczający). Jakiekolwiek straty, które przewyższają depozyt zabezpieczający, zostaną pobrane z Państwa rachunku. Aby utrzymać transakcję, możecie Państwo zostać wezwani do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w krótkim terminie. W ciągu każdego dnia obrotu będziemy na bieżąco dokonywać wyceny transakcji a wszelkie zyski i straty będą natychmiast uwidocznione na Państwa rachunku. W przypadku straty, w celu utrzymania otwartych transakcji może być wymagane natychmiastowe zdeponowanie przez Państwa dodatkowych funduszy. Może to prowadzić do zmiany depozytu zabezpieczającego, który jest konieczny do celów związanych z utrzymaniem transakcji. Jeżeli takie dodatkowe fundusze nie zostaną przez Państwa zdeponowane (może to być znaczna kwota) w wymaganym czasie (może on być bardzo krótki, np. kilka minut), Państwa transakcja może zostać zamknięte ze stratą. W tym przypadku jesteście Państwo odpowiedzialni za ujemne saldo.

BRAK GWARANCJI LIMITU STRATY

Złożenie zlecenia ograniczającego stratę (Stop-Loss) może ograniczyć Państwa straty. Nie jest to jednak gwarantowane. Państwa strata w pewnych okolicznościach, może być jednak większa. Poślizg cenowy, zwany również luką cenową (Slippage),występuje, gdy zostaje przekroczona cena, na poziomie której ustawiliście Państwo zlecenie ograniczające stratę (Stop-Loss). Jedną z przyczyn zaistnienia takiej sytuacji jest zmienność rynku bazowego. Na przykład: na rynku bazowym może zostać wstrzymany obrót w określonym momencie powyżej ceny zlecenia ograniczającego Państwa stratę a po jakimś czasie obroty mogą zostać wznowione poniżej ceny zlecenia ograniczającego Państwa stratę. W takich okolicznościach zamknęlibyśmy Państwa otwartą transakcję w chwili ponownego otwarcia transakcji na rynku bazowym, albo niedługo po jego otwarciu (np.: po następnej dostępnej cenie). Ponadto należy zauważyć, że kiedy rynek bazowy staje się zmienny, na rynkach może pojawić się bardzo duże ożywienie. Zgodnie z naszą polityką realizacji zleceń, zlecenia wykonujemy w transzach (w kolejności ich wpłynięcia). Może to doprowadzić do tego, że zostanie zrealizowane zlecenie ograniczające stratę po cenie poniżej ceny ograniczającej Państwa stratę na rynku bazowym, na którym ceny szybko spadają.

DOTYCHCZASOWE WYNIKI

Nie powinniście Państwo w żadnym przypadku zakładać, że wyniki uzyskiwane w przeszłości mają jakikolwiek związek z potencjalnymi wynikami w przyszłości. Nie ma żadnej pewności w odniesieniu do przyszłych wyników uzyskanych na rynku bazowym lub w związku z jakimikolwiek transakcjami. Nie można zagwarantować żadnych przyszłych wyników.

ZAWIESZENIE OBROTU

W niektórych przypadkach warunki rynkowe oraz funkcjonowanie zasad określonych rynków (np.: zawieszenie obrotu z powodu zmienności, brak płynności na rynku bazowym, itp.) mogą zwiększyć ryzyko transakcji. W ekstremalnych przypadkach może to prowadzić do rozwiązania kontraktu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany umów wygasających danego dnia, jeżeli w tym dniu obrót jest zawieszony.

DŹWIGNIA FINANSOWA I ZADŁUŻENIE

Dźwignia finansowa lub zadłużenie umożliwiają Państwu zawarcie transakcji ze stosunkowo niewielkim depozytem (zwanym depozytem zabezpieczającym) w porównaniu do ogólnej wartości kontraktu. Może to jednak oznaczać, że stosunkowo niewielki ruch na rynku bazowym może mieć nieproporcjonalnie duży wpływ na Państwa transakcję.
Nawet minimalny ruch na rynku bazowym może spowodować utratę Państwa całkowitej kwoty depozytu zabezpieczającego. Ponosicie Państwo odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe na tej pozycji. W związku z tym jest bardzo ważne, abyście Państwo spekulowali wyłącznie środkami pieniężnymi, na których stratę możecie sobie Państwo pozwolić.

RYNKI POZA REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC I RYNKIEM WALUTOWYM

Rynki poza obszarem Republiki Federalnej Niemiec obarczone są różnymi ryzykami. W niektórych przypadkach ryzyko może być większe. Zmiany kursów walut mają wpływ na potencjalne zyski lub potencjalne straty w wyniku transakcji zawieranych na takich rynkach lub kontraktów denominowanych w walucie innej niż Państwa waluta bazowa. Przeprowadzanie przez Państwa transakcje lub posiadanie funduszy zdeponowanych na Państwa rachunku w walucie innej, niż waluta Państwa kraju, może przyczynić się do wystąpienie ryzyka walutowego. Sami jesteście Państwo odpowiedzialni za zarządzanie ryzykami. Nie ponosimy odpowiedzialności za wynikające z tego ryzyka straty.

TRANSAKCJE NA ZOBOWIĄZANIACH WARUNKOWYCH

W przypadku, gdy cena transakcji połączona jest z depozytem zabezpieczającym, wymagamy od Państwa serii płatności po cenie zakupu zamiast natychmiastowego wniesienia całościowej ceny zakupu.
Nawet, jeżeli transakcja nie jest zabezpieczona depozytem, może nadal wiązać się z obowiązkiem dokonania przez Państwa dalszych płatności przy uwzględnieniu określonych okoliczności powyżej już wpłaconej kwoty w czasie zawierania kontraktu. Transakcje na zobowiązaniach warunkowych, które nie są zawierane na zasadach uznanej lub wyznaczonej giełdy inwestycyjnej, mogą Państwa narazić na jeszcze większe ryzyka.

SPREADY, PROWIZJE I KOSZTY

Przed rozpoczęciem współpracy z nami, powinniście Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wszystkich prowizji i innych opłat, do których zapłaty będziecie Państwo zobowiązani. Jeżeli jakiekolwiek opłaty nie są wyrażone kwotowo (np.: w formie spreadu), powinniście Państwo uzyskać jasne wyjaśnienie dotyczące kwot, które takie opłaty prawdopodobnie oznaczają. W przypadku kontraktów futures, gdy prowizja pobierana jest w procentach, będzie ona odnosić się do procenta całkowitej wartości kontraktu a nie tylko do Państwa początkowej płatności.
W zależności od rodzaju i czasu dokonywanych transakcji możemy wymagać od Państwa zapłaty kosztów finansowych. Nawet jeżeli zawieracie Państwo transakcję w innej walucie niż waluta bazowa, możemy również wymagać przeliczenia walut obcych na walutę bazową. Łączne koszty finansowe oraz koszty wymiany walut mogą przekroczyć Państwa zyski z transakcji lub zwiększyć straty jakie możecie Państwo ponieść na danej transakcji.

RYZYKO PODATKOWE

Państwo jako Klient podejmujecie ryzyko, że transakcje lub związane z nimi zyski mogą podlegać lub podlegają opodatkowaniu. Nie zapewniamy, ani nie gwarantujemy, że nie będzie konieczności zapłaty żadnego podatku ani opłaty skarbowej (innych niż opłaty transakcyjne). Jesteście Państwo odpowiedzialni za wszelkie podatki i opłatę skarbową w odniesieniu do swoich transakcji. Spółka Bernstein Bank nie udziela Państwu żadnych porad podatkowych, a Państwo sami ponosicie odpowiedzialność za wszelkie swoje sprawy podatkowe.

PAŃSTWA ŚRODKI PIENIĘŻNE

Jeżeli zostaniecie Państwo zakwalifikowani jako Klient detaliczny lub jeżeli zgodziliśmy się traktować Państwa jako Klienta profesjonalnego, będziemy przechowywać Państwa środki pieniężne na odrębnym rachunku bankowym, oddzielnie od naszych środków pieniężnych. Nie oznacza to jednak zapewnienia pełnej ochrony (np.: w przypadku niewypłacalności naszego Banku).

19 kwietnia 2022