Upozornění na rizika

Pákové produkty dostupné na těchto internetových stránkách nejsou vhodné pro každého investora. Neobchodujte s prostředky, jejichž ztrátu si nemůžete dovolit, a pokud rizikům nerozumíte, nechejte si poradit.

Odmítnutí odpovědnosti

Bernstein Bank GmbH (dále jen „institut“, „my“, „nám“, „nás“ nebo „námi“) je autorizovaná a regulovaná Spolkovým úřadem pro dohled nad finančními službami pod registračním číslem poskytovatele finančních služeb 146888. Námi nabízené finanční produkty a služby jsou spojeny s vysokou měrou rizika a nejsou vhodné pro všechny investory. Proto byste se měli ujistit, že jste zcela porozuměli rizikům, než začnete využívat naše produkty a služby. Smlouvy na vyrovnání rodílu jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 68% účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Nenabízíme investiční poradenství. Pokud si nejste jisti, zda je pro Vás tato forma investice vhodná, poraďte se s autorizovaným finančním poradcem. V současné době nejsme oprávněni nabízet investiční poradenství, a proto Vám také nemůžeme žádné poradenství poskytnout. Přesto Vám můžeme občas poskytnout faktické informace, které se týkají výchozího trhu nebo transakce, kterou jste u nás poptávali. Spekulujte jen s finančními prostředky, jejichž ztrátu si můžete dovolit.

Toto upozornění na rizika není součásti Vaší obchodní smlouvy s námi. Slouží k tomu, abyste porozuměli riziku spojenému s produkty a službami, které nabízíme. Toto upozornění na rizika nemůže postihnout všechna související rizika – platí jen jako obecné vodítko pro rizika, jimž se vystavíte obchodováním s našimi produkty a využíváním našich služeb. Musíte se sami rozhodnout, zda související rizika korelují s Vaší investiční strategií a chutí riskovat.

Obchodování s finančními deriváty se vyznačuje vysokou mírou rizika. Pokud se rozhodnete s těmito nástroji obchodovat, měli byste pamatovat na následující:

MIMOBURZOVNÍ OBCHODOVÁNÍ

Při obchodování u nás budete vstupovat do mimoburzovního obchodu s deriváty (známého také jako volný obchod nebo obchodování OTC), který je nepřenosný. To znamená, že do obchodních transakcí vstupujete přímo s námi a tyto transakce musíte také naším prostřednictvím uzavřít. Své obchodní transakce nemůže prodat třetím osobám ani je na ně převést. To může být spojeno s vyšším rizikem, než je tomu v případě převoditelných nebo kotovaných derivátů, protože možnost otevření a zavření obchodní transakce závisí na tom, zda jsme schopni Vaše pokyny přijmout a realizovat.

MARŽE

Při obchodování můžete rychle ztratit více, než jste složili jako zálohu při otevírání pozice (marže). Jakákoli obchodní ztráta převyšující marži bude odečtena z Vašeho účtu. V krátkodobém horizontu můžete být vyzváni k zaplacení další marže za účelem udržení obchodní transakce. Každý obchodní den budeme Vaše obchodní transakce průběžně vyhodnocovat a jakýkoli zisk nebo ztráta se okamžitě projeví na Vašem účtu. Ztráta může mít za následek to, že budete muset na účet neprodleně vložit další prostředky, abyste mohli udržet otevřené pozice.

Své sazby marže a/nebo nominální obchodní požadavky můžeme kdykoli měnit.
V důsledku toho se může změnit výše marže, která je nezbytná k udržení Vaší obchodní transakce. Pokud další prostředky (může se jednat o vysokou částku) nevložíte v předepsané lhůtě (může jít o velmi krátkou dobu, v řádech několika minut), může dojít k zavření pozice se ztrátou. V tomto případě nesete odpovědnost za všechny ztráty.

OMEZENÍ ZTRÁTY NENÍ ZARUČENO

Pokyn „stop loss“ může omezit Vaše ztráty, není to však zaručeno. Vaše ztráta může být za určitých okolností vyšší. Skluz (slippage) vzniká v případě, kdy trh „předběhne“ cenovou hladinu, pro kterou jste zadali pokyn „stop loss“. Důvodem může být velmi volatilní chování výchozího trhu. Například: Obchodování na výchozím trhu skončí v určitý okamžik nad cenovou hladinou Vašeho pokynu „stop loss“ a později bude obchodování zahájeno pod cenovou hladinou Vašeho příkazu „stop loss“. Za těchto okolností bychom Vaši otevřenou obchodní transakci zavřeli v daném okamžiku, případně co nejrychleji po zahájení obchodování na výchozím trhu (např. za nejbližší možnou dostupnou cenu). Navíc je nutno pamatovat na to, že trhy jsou mimořádně hektické, pokud se výchozí trh chová volatilně. V souladu s našimi zásadami pro realizaci pokynů realizujeme pokyny v tranších. V důsledku toho mohou být Vaše pokyny „stop loss“ při prudkém poklesu výchozího trhu realizovány za cenu, která se nachází pod cenovou hladinou Vašeho pokynu „stop loss“.

PŘEDCHOZÍ VÝSLEDKY

V žádném případě nevycházejte z toho, že dosavadní výsledky mají nějakou souvislost s případnými budoucími výsledky. Pokud jde o budoucí výsledky určitého výchozího trhu nebo obchodní transakce, neexistuje žádná jistota. Nepřebíráme žádnou záruku za budoucí výsledky.

POZASTAVENÍ OBCHODOVÁNÍ

Ke zvýšení rizikovosti obchodování mohou někdy přispět tržní podmínky a pravidla určitých trhů (např. pozastavení obchodních transakcí kvůli volatilitě, nedostatečné likviditě výchozího trhu atd.). V extrémních případech může dojít k ukončení smlouvy. Vyhrazujeme si právo na změnu podmínek pro uzavírání smluv, jejichž platnost skončí v určitý den, bude-li obchodování v tento den pozastaveno.

PÁKA A PÁKOVÝ MECHANISMUS

Páka čili pákový mechanismus Vám umožňuje uzavírat obchodní transakce velkého objemu při potřebě poměrně nízkého vkladu (který je také označován jako marže). Může to ale znamenat, že poměrně malý pohyb základního trhu může mít neúměrný dramatický dopad na Vaši obchodní transakci.

I nepatrný pohyb základního trhu může mít za následek ztrátu celé marže. Také zde nesete odpovědnost za jakoukoli ztrátu, která vyplyne z této pozice. Je proto velmi důležité, abyste spekulovali jen s prostředky, jejichž ztrátu si můžete dovolit.

TRHY MIMO SPOLKOVOU REPUBLIKU NĚMECKO A DEVIZOVÉ TRHY

Trhy mimo Spolkovou republiku Německo obnášejí různá rizika. V některých případech může být riziko vyšší. Možnost zisku nebo ztráty z transakcí na obdobných trzích, případně ze smluv uzavřených na jinou než Vaši základní měnu, je ovlivněna kolísáním směnných kurzů. Budete-li realizovat obchodní transakce nebo držet na svém účtu finanční prostředky v cizí měně, může hrozit riziko kurzových ztrát. Sami nesete odpovědnost za řízení těchto rizik. Neodpovídáme za ztráty, které vyplynou
z této skutečnosti.

TRANSAKCE S PODMÍNĚNÝMI ZÁVAZKY

Bude-li obchodní transakce podmíněna složením zálohy, budeme od Vás požadovat několik plateb na kupní cenu namísto okamžité úhrady celé kupní ceny.

Za určitých okolností od Vás po uzavření smlouvy mohou být požadovány další platby nad rámec již zaplacené částky, a to i v případech, kdy obchodní transakce není podmíněna složením zálohy. Transakce s podmíněnými závazky, které nejsou obchodovány podle nebo na základě pravidel uznávané burzy, obnášejí ještě daleko vyšší riziko.

CENOVÁ ROZPĚTÍ (SPREADY), PROVIZE ZA OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ POZICE A NÁKLADY

Než s námi začnete obchodovat, zjistěte si podrobnosti o všech provizích a jiných poplatcích, které budete povinni hradit. Nebudou-li jakékoli poplatky vyjádřeny v peněžní formě (např. spready), měli byste si zajistit jasný výklad toho, jakou sumu mohou takové poplatky činit v penězích. V případě termínových kontraktů (futures), u nichž je provize stanovena v procentech, je procentuální sazba obvykle stanovena z celkové hodnoty smlouvy, nikoli z objemu první platby.

V závislosti na typu a trvání obchodní transakce budeme od Vás požadovat úhradu nákladů na financování. Také v případě, kdy budete obchodovat v jiné měně, než je základní měna Vašeho účtu, Vás můžeme požádat o převod této cizí měny na Vaši základní měnu. Celková částka nákladů na financování a převod měn může převýšit Váš zisk z obchodů, nebo zvýšit ztrátu z obchodní transakce.

DAŇOVÉ RIZIKO

U obchodních transakcí nebo souvisejícího zisku z těchto transakcí se vystavujete riziku, že budou zahrnuty do předmětu zdanění. Netvrdíme ani negarantujeme, že (mimo poplatků z transakcí) nebudete muset odvést daň nebo kolkovné. Nesete odpovědnost za všechny druhy daní a kolkovného z Vašich obchodních transakcí. Bernstein Bank neposkytuje daňové poradenství a za své daňové záležitosti odpovídáte sami.

VAŠE PENÍZE

Pokud budete zařazeni mezi drobné investory nebo s Vámi uzavřeme dohodu, že k Vám budeme přistupovat jako k profesionálnímu klientovi, budou Vaše prostředky uloženy na samostatném klientském účtu, jenž bude oddělen od našich prostředků. Tato skutečnost však nezajišťuje plnou ochranu (např. v případě insolvence naší banky).

19. duben 2022